RODO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z art. 13  powyższego rozporządzenia informujemy naszych Pacjentów, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Indywidualna Praktyka Lekarska Karolina Kondej ,  ul. Sojowa 6A/12, 81-589 Gdynia.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gabinet Dr Kondej – Mini Medica, ul. Obrońców Wybrzeża 7, 80-322 Gdańsk lub e-mail: kontakt@drkondej.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gabinet Dr Kondej – Mini Medica, ul. Obrońców Wybrzeża 7, 80-322 Gdańsk lub e-mail: k.dworznik@drkondej.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a,b,c,d,e,f lub art.9 ust.1 lit. a,b,c,d,h,i,j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu wykonania usług medycznych, dokonania rozliczeń, przekazania materiałów promocyjnych, archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia bezpieczeństwa.

4. Dane, które Administrator przetwarza na potrzeby udzielania świadczeń medycznych to:  imię i nazwisko, PESEL, adres, oznaczenie płci, dane kontaktowe ( nr tel. email) oraz dane wrażliwe zawarte w dokumentacji medycznej.

5. Informujemy, że Państwa dane będą udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa oraz podmiotom upoważnionym przez Państwa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Administrator oświadcza, że z obowiązującymi przepisami dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem czy dostępem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 4 września 2016 r.